Privacyverklaring en cookiebeleid

Subtiel Bewegen
16 april 2024

Deze verklaring geeft informatie over hoe Subtiel Bewegen omgaat met persoonsgegevens
die aan Subtiel Bewegen worden verstrekt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Subtiel Bewegen acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door Subtiel Bewegen zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij de verwerking houdt Subtiel Bewegen zich aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat Subtiel Bewegen:

– duidelijk vermeldt met welke doeleinden Subtiel Bewegen persoonsgegevens
verwerkt. Dat doet Subtiel Bewegen via deze privacyverklaring;
– het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor die doeleinden;
– u eerst vraagt om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin uw toestemming is vereist;
– passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;
– uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden,
te corrigeren of te verwijderen.

NeuroMovement® practitioner Gert-Jaap van Dijk is de verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt Subtiel Bewegen uit welke
persoonsgegevens Subtiel Bewegen verzamelt en gebruikt en met welk doel.

Verstrekte persoonsgegevens
Subtiel Bewegen verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf aan Subtiel Bewegen verstrekt. Hieronder treft u een
overzicht aan van de persoonsgegevens die Subtiel Bewegen verwerkt;

– Voor- en achternaam, geslacht, (factuur)adresgegevens, telefoonnummer,
e-mailadres en geboortedatum.
– Overige persoonsgegevens die u Subtiel Bewegen verstrekt die relevant zijn in
verband met een deelname aan een NeuroMovement® bewegingsles, programma of
workshop.
– Datums van (beoogde) deelname aan bewegingsles(sen), programma(‘s) of
workshop(s).

Privacyverklaring en Cookiebeleid Subtiel Bewegen

Gebruik persoonsgegevens
Subtiel Bewegen gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.

Als Subtiel Bewegen vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan
zal eerst expliciet uw toestemming worden gevraagd.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Subtiel Bewegen niet langer bewaard dan nodig voor
het doel waarvoor zij zijn verzameld. Vanwege wettelijke verplichtingen kan het noodzakelijk
zijn dat Subtiel Bewegen gegevens bewaart tot maximaal 15 boekjaren na het jaar waarin u
de gegevens hebt verstrekt.

Uw rechten
Wanneer uw persoonsgegevens door Subtiel Bewegen worden verwerkt, kunt u op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te allen tijde gebruikmaken van het
recht tot inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit doet u door
een schriftelijke aanvraag in te dienen en te richten aan Gert-Jaap van Dijk. De
contactgegevens vindt u op de website. Voordat ik uw aanvraag inwillig, zal ik u eerst
identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Cookiebeleid
De website van Subtiel Bewegen gebruikt geen cookies.